Arnhem,
25
april
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Sportbonden succesvol met sportaanbod voor gehandicapten

NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.

ARNHEM - 24 sportbonden zijn binnen het programma Uitdagend Sportaanbod voor Gehandicapten 2008-2012 succesvol geweest in het verhogen van de sportparticipatie bij mensen met een handicap door sportaanbod voor deze doelgroep te verbeteren en verenigingen hierin verder te versterken. Om nog meer mensen met een handicap vaker, langer en meer te laten sporten, is het van belang het aanbod nog beter af te stemmen op de vraag en behoeften van de doelgroepen. Ook het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van kader is een belangrijk punt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de eindevaluatie van het project ‘Uitdagend Sportaanbod voor Gehandicapten 2008-2012’. Mensen met een handicap sporten minder vaak en zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan mensen zonder handicap. Het aantal dat minimaal 12 keer per jaar sport, lag in 2007 op 54% bij een mensen met een lichte handicap en op 34% bij mensen met een matige of ernstige handicap terwijl 69 procent van de valide populatie sport (AVO, 2007). In maart 2008 is daarom onder leiding van NOC*NSF het project ‘Uitdagend Sportaanbod voor Gehandicapten’ gestart binnen de georganiseerde sport. Resultaten In totaal hebben 24 bonden met 29 sportdisciplines in 2008 bij NOC*NSF aangegeven advies en ondersteuning te willen bij het ontwikkelen en uitrollen van hun programma’s op het gebied van gehandicaptensport. Naast bondspecifieke ondersteuning en advisering is voor deze bonden onder andere een aantal collectieve kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd om de deskundigheid en het netwerk te vergroten en is promotie van gehandicaptensport gezamenlijk opgepakt. Van deze sportbonden zijn er 20 financieel ondersteund in het uitvoeren van hun programma’s. Deze sportbonden hebben samen in totaal 587 sportverenigingen versterkt op het gebied van gehandicaptensport door materialen beschikbaar te stellen, trainingsmethodes te ontwikkelen, kader op te leiden, extra competities op te zetten en ondersteuning te bieden in het vinden en werven van mensen met een handicap die graag willen sporten. Ook zijn er door zowel sportverenigingen als commerciële sportaanbieders veel nieuwe sportactiviteiten opgezet voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Om de sportparticipatie onder mensen met een handicap verder uit te breiden en ook meer Paralympische talenten te ontdekken, is een start gemaakt met intensievere samenwerking met revalidatiecentra en regulier onderwijs. De toekomst Uit de resultaten van het project blijkt dat het nog beter op elkaar afstemmen van sportaanbod en sportvraag aandacht behoeft. Dit is mogelijk door goed onderzoek te doen en door regionaal partijen samen te laten werken, zoals het (speciaal) onderwijs, revalidatie-instellingen en sportaanbieders. Er kan dan een nog verder gedifferentieerd sportaanbod op basis van behoeften worden ontwikkeld waarbij de kwantiteit en kwaliteit van kader een belangrijk aandachtspunt blijft. Het nog meer en beter promoten van het sportaanbod voor mensen met een handicap kan een waardevolle bijdrage leveren aan het verder verhogen van de sportparticipatie. >> Uitdagend Sportaanbod voor Gehandicapten 2008-2012, overzicht resultaten per bond