Arnhem,
02
juni
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Wethouders en bestuurders ontmoeten elkaar bij WK Hockey in Den Haag

ARNHEM - Wethouders Sport en sportbestuurders ontmoeten elkaar op 2 juni bij het WK Hockey in Den Haag tijdens het congres ‘Let’s celebrate sport’. Op dit congres wordt gesproken over de maatschappelijke waarde van sport en de wijze waarop sport in de nieuwe collegeakkoorden is opgenomen. De eerste analyses wijzen uit dat sport een prominente plek heeft gekregen en van grote waarde voor de samenleving wordt geschat. Maar ook dat de sport vrijwel niet wordt betrokken bij de decentralisaties die de komende jaren worden doorgevoerd.

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF: “Er is door velen in en om de sport erg hard aan gewerkt om sport goed in de college-akkoorden terug te laten komen. Dat betaalt zich uit, sport staat volop in de belangstelling. Daarmee geeft de lokale politiek aan de maatschappelijke waarde van sport te erkennen. Tegelijkertijd blijkt het moeilijk te zijn om sport daadwerkelijk in te zetten bij de komende maatschappelijke hervormingen. Daar zien we niet veel van terug. Vrijwel overal blijven de schotten tussen de sociale beleidsvelden en de sport recht overeind staan. Ik roep de colleges en de gemeenteraden alsnog op om de ervaring die de sport al heeft met de participatiesamenleving voor de decentralisaties te benutten en die schotten af te breken.”

Unieke samenwerking
Het congres ‘Let’s celebrate sport’ wordt voor wethouders en sportbestuurders op 2 juni georganiseerd door het ministerie van VWS samen met NISB, NOC*NSF, VSG, gemeente Den Haag, KNHB, Convenant Gezond Gewicht/JOGG, LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze unieke samenwerking is tot stand gekomen doordat de KNHB ontdekte dat verschillende organisaties met de wethouders sport en de Nederlandse sportbestuurders verschillende bijeenkomsten wilden houden tijdens het WK Hockey dat van 31 mei tot 15 juni wordt gehouden in Den Haag. Het overleg dat op gang kwam resulteerde in de organisatie van één gemeenschappelijk wethouders en bestuurders congres.

Het congres vindt plaats in de sportieve, culturele en culinaire ambiance van het WK Hockey. Centrale thema van het congres is de maatschappelijke waarde van sport en de verbinding met economie, opvoeding, cultuur, gezondheid en participatie. De praktische organisatie van het congres wordt uitgevoerd door NISB.

Collegeakkoorden 2014 - 2018
In de meeste gemeenten is op basis van de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van 17 maart jl. een college van Burgemeester en Wethouders gevormd en zijn college-akkoorden opgesteld. Een eerste analyse van deze akkoorden geeft aan dat sport een prominente plek in deze akkoorden heeft gekregen. Er wordt actief gekeken naar betere invulling van het accommodatiebeleid en sport krijgt steeds vaker een verbindende rol met andere beleidsterreinen zoals zorg en economie.

Waar 4 jaar geleden veel college-akkoorden zich achter de landelijke doelstellingen van het vergroten van de sportparticipatie stelden, komt men nu vaak niet verder dan het streven naar het behoud van toegankelijkheid. Waarbij wordt onderkend dat die toegankelijkheid in gevaar komt vanwege een toenemende druk op de middelen. In veel gemeenten wordt geprobeerd door het veranderen van de beheersstructuur van de accommodaties tot lagere kosten voor de gemeente te komen zonder dat dit ten koste gaat van de toegankelijkheid van de sport.

Geconstateerd kan worden dat bij de invulling van de decentralisaties (jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning) de sport als mogelijke participant vaak niet wordt genoemd. NOC*NSF en de organisaties die het congres organiseren vinden dit een gemiste kans. De sport was en is bij uitstek al een participatiesamenleving waarvan veel kan worden geleerd. Sportclubs spelen al steeds meer een bijzondere rol in hun buurt als 'Open Club’ en kunnen daarmee bijdragen aan de burgerkracht in bijvoorbeeld de wijkteams. Tijdens het congres zullen goede voorbeelden van gemeenten worden gepresenteerd waar de sport vaak samen met de cultuur wordt ingezet bij de decentralisaties en een bijdrage leveren aan de jeugdzorg en de participatie.

Nationaal preventieprogramma
Tijdens het congres zullen enkele organisaties in het kader van het nationaal preventieprogramma Alles is Gezondheid een ‘pledge’ tekenen waarin zij vertellen wat zij doen om sport en preventie met elkaar te verbinden. Dit betreft bijvoorbeeld de SportPlusBus, de Leefstijlacademie, de samenwerkende wandelorganisaties, de KNHB, een samenwerkingsverband rond voeding, sport en bewegen van de gemeente Ede, NISB en de Alliantie Voeding Gelderse Vallei.

Meer informatie over het congres Let’s Celebrate Sport vindt u hier.
Twitter: #LCsport
NOC*NSF - We winnen veel met sport

Wij dromen van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Want sport is passie, sport verbroedert en sport is gezond. Sport haalt het beste in mensen naar boven, zorgt voor vriendschap en voor respect.Ons doel is er voor te zorgen dat iedereen aan sport kan doen. Wij zorgen voor optimale sportomstandigheden in Nederland. Het gaat ons om meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken.NOC*NSF is van en voor de sport in Nederland en is als Olympisch comité verantwoordelijk voor de uitzending van Nederlandse Olympische en Paralympische teams.